Εισαγωγή των Μετοχών της εταιρείας The Azur Selection PLC (ΝΕΑ Αγορά)

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την εισαγωγή των Μετοχών της εταιρείας The Azur Selection PLC σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ και την ταυτόχρονη εισαγωγή των μετοχών της στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου. Η εισαγωγή γίνεται με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης και ο Σύμβουλος Εισαγωγής της εταιρείας, είναι η εταιρεία Capital Market Experts A.E.

  • Όνομα Εταιρείας: The Azur Selection PLC
  • Αριθμός Εισηγμένων Αξιών: 19.662.520
  • Ονομαστική Αξία/ Τιμή Εισαγωγής: €1,00/ €1,00
  • ISIN Code: CY0109150710
  • Ελληνικός/ Αγγλικός Κωδικός Διαπραγμάτευσης: ΑΡΒΑΝ/ ARVAN

Η The Azur Selection PLC σε ηγείται ενός ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 και θα πραγματοποιείται σε Ευρώ (€).