Έντυπο πληροφοριακού εγγράφου εισαγωγής της εταιρείας The Azur Selection PLC στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο προς το έντυπο πληροφοριακού εγγράφου εισαγωγής της εταιρείας The Azur Selection PLC στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου διατηρεί και δημοσιοποιεί τα Πληροφοριακά Έγγραφα για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής πρέπει να συμβουλευτείτε ένα ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο που κατέχει τη σχετική άδεια παροχής επενδυτικών συμβολών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εάν λαμβάνετε συμβουλές στην Κύπρο (ή από άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο εάν βρίσκετε εκτός Κύπρου).

Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους τίτλους της Εταιρείας βλέπε Κεφ. 4.5 – “Παράγοντες κινδύνου”.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο πατώντας εδώ.